Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Partycypacyjne badania w działaniu: analiza polskich doświadczeń — Participatory action research: analysis of Polish experiences / Łukasz AFELTOWICZ, Joanna Suchomska, Wojciech Goszczyński // Avant : Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2082-6710. — 2021 — vol. 12 nr 3, s. 1–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20–24, Streszcz., Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-17


Autorzy (3)


Słowa kluczowe

EN: applied scienceparticipatory action researchreflective modelmethodologypositive model
PL: model pozytywnynauki stosowanemetodologiaparticipatory action researchmodel refleksywny

Dane bibliometryczne

ID BaDAP138516
Data dodania do BaDAP2022-01-11
Tekst źródłowyURL
DOI10.26913/avant.2021.03.04
Rok publikacji2021
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Creative Commons
Czasopismo/seriaAvant : Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej

Abstract

The text was written to open a discussion on the status and future of participatory action research (PAR). The article addresses the methodological challenges faced by researchers trying to exploit the scientific potential of PAR, but also by those trying to apply this approach in practice. The analysis of two selected attempts to apply PAR in Poland (in the area of community development and urban spatial policies) allows to identify some key problems and tensions characteristic for the whole model. In particular, the authors focus on the richness of the research and consultation procedures and explain why this diversity can be problematic. The analysis shows that the process of diversification and adaptation of PAR has not been accompanied by systematic methodological reflection. Instead, there has been a progressive decoupling of the practical and cognitive elements and an oscillation towards one of the two poles of conducting research: the positive or the reflective model. The effect of this is methodological drift. The analysis of the examples of Polish PAR allows us to understand the difficulties faced by a person who tries to do research in connection with non-academic practice.

Streszczenie

Tekst powstał, aby otworzyć dyskusję nad statusem i przyszłością partycypacyjnych badań w działaniu (ang. participatory action research, PAR). Artykuł podejmuje problem metodologicznych wyzwań, jakie stoją przed badaczami starającymi się wykorzystać naukowy potencjał PAR, ale też przed osobami próbującymi stosować to podejście w praktyce. Analiza dwóch wybranych prób zastosowania PAR w Polsce (w obszarze rozwoju społeczności lokalnych i miejskich polityk przestrzennych) pozwala wyłonić kilka kluczowych problemów i napięć charakterystycznych dla całego modelu. Autorzy w szczególności skupiają się na bogactwie procedur badawczo-konsultacyjnych i wyjaśniają, dlaczego różnorodność ta bywa problematyczna. Przeprowadzona analiza pokazuje, że procesowi różnicowania i adaptowania PAR nie towarzyszyła systematyczna refleksja metodologiczna. Postępowało natomiast rozprzęganie elementu praktycznego i poznawczego oraz oscylowanie w stronę jednego z dwóch biegunów prowadzenia badań: modelu pozytywnego lub refleksyjnego. Efektem tego jest dryf metodologiczny. Analiza przykładów polskich PAR pozwala zrozumieć trudności, z którymi musi mierzyć się osoba usiłująca uprawiać badania pozostające w związku z praktyką pozaakademicką.