Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Application of satellite remote sensing methods in mineral prospecting in Kosovo, area of Selac — Wykorzystanie metod teledetekcji satelitarnej w poszukiwaniu złóż surowców mineralnych w rejonie Selac, Kosowo / Michał LUPA, Katarzyna ADAMEK, Andrzej LEŚNIAK, Jaroslav PRŠEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2020 — vol. 36 iss. 1, s. 5–22. — Bibliogr. s. 19–21, Abstr., Streszcz.


Autorzy (4)

AGHLupa MichałAGHAdamek KatarzynaAGHLeśniak AndrzejAGHPršek Jaroslav

Słowa kluczowe

EN: Landsat 8mineral mappinggeologyremote sensingGIS
PL: geologiczne poszukiwania surowców mineralnychteledetekcjaGISLandsat 8geologia

Dane bibliometryczne

ID BaDAP128282
Tekst źródłowyURL
DOI10.24425/gsm.2020.132554
Rok publikacji2020
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Creative Commons
Czasopismo/seriaGospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Abstract

Traditional methods of mineral exploration are mainly based on very expensive drilling and seismic methods. The proposed approach assumes the preliminary recognition of prospecting areas using satellite remote sensing methods. Maps of mineral groups created using Landsat 8 images can narrow the search area, thereby reducing the costs of geological exploration during mineral prospecting. This study focuses on the identification of mineralized zones located in the southeastern part of Europe (Kosovo, area of Selac) where hydrothermal mineralization and alterations can be found. The article describes all the stages of research, from collecting in-situ rock samples, obtaining spectral characteristics with laboratory measurements, preprocessing and analysis of satellite images, to the validation of results through field reconnaissance in detail. The authors introduce a curve-index fitting technique to determine the degree of similarity of a rock sample to a given pixel of satellite imagery. A comparison of the reflectance of rock samples against surface reflectance obtained from satellite images allows the places where the related type of rock can be found to be determined. Finally, the results were compared with geological and mineral maps to confirm the effectiveness of the method. it was shown that the free multispectral data obtained by the Landsat 8 satellite, even with a resolution of 30 meters, can be considered as a valuable source of information that helps narrow down the exploration areas.

Streszczenie

Tradycyjne metody poszukiwania surowców mineralnych opierają się głównie na bardzo kosztownych metodach, takich jak wiercenia oraz metody sejsmiczne. Proponowane przez autorów podejście zakłada wstępne rozpoznanie obszarów perspektywicznych z wykorzystaniem metod teledetekcji satelitarnej. Mapy grup minerałów stworzone przy użyciu zobrazowań dostarczonych przez satelitę Landsat 8 mogą zawęzić obszar poszukiwań, a przez to doprowadzić do redukcji kosztów rozpoznania geologicznego podczas poszukiwania surowców mineralnych. Niniejsze badanie skupia się na identyfikacji stref zmineralizowanych znajdujących się w południowo-wschodniej Europie (Kosowo, rejon Selac) gdzie znajdują się mineralizacje hydrotermalne oraz strefy alteracji. Artykuł opisuje szczegółowo wszystkie etapy badań, od pozyskania próbek terenowych, badań laboratoryjnych mających na celu pozyskanie charakterystyk spektralnych, przez wstępne przetwarzanie oraz analizę zobrazowań satelitarnych do walidacji wyników poprzez rozpoznanie terenowe. Autorzy przedstawili technikę wykorzystującą wskaźnik dopasowania krzywej pozwalający na określenie stopnia podobieństwa próbki do piksela zobrazowania satelitarnego. Porównanie współczynnika odbicia dla próbek względem współczynnika odbicia zarejestrowanego przez satelitę pozwala na określenie miejsc, gdzie mogą występować określone typy skał. W celu określenia skuteczności metody wyniki zostały porównane z mapami geologicznymi. Wykazano, że darmowe dane multispektralne dostarczone przez satelitę Landsat 8, nawet z rozdzielczością 30 m, mogą stanowić cenne źródło informacji, które pozwala na zawężenie obszaru poszukiwań.

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

artykuły
Geological exploration of the Moon — Stan rozpoznania geologicznego i złożowego Księżyca / Jacek MISIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2022 — vol. 38 no. 4, s. 91–104. — Bibliogr. s. 102–103, Abstr., Streszcz.
artykuły
Analiza warunków akumulacji złóż węglowodorów i ich znaczenie dla prospekcji naftowej w basenach Niżu Polski oraz zapadliska przedkarpackiego — Petroleum basins of the Polish Lowland in the light of the Polish digital petroleum cartography data and applications / Stanisław F. JUCHA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 — t. 15 z. spec., s. 5–42. — Bibliogr. s. 39–40, Summ.