Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Methodology for determining emissions of pollutants into atmospheric air by open-pit mining works — Metodyka wyznaczania emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z robót górnictwa odkrywkowego / Vadym Shchokin, Vladislav Yezhov, Olga Shchokina, Wiktoria SOBCZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2023 — nr 1, s. 185–188. — Bibliogr. s. 188, Abstr., Streszcz.


Autorzy (4)

Shchokin VadymYezhov VladislavShchokina OlgaAGHSobczyk Wiktoria

Słowa kluczowe

EN: opencast miningnon-stationarityemissionsmethodologytechnological processes
PL: metodologianiestacjonarnośćemisjegórnictwo odkrywkoweprocesy technologiczne

Dane bibliometryczne

ID BaDAP146915
Tekst źródłowyURL
DOI10.29227/IM-2023-01-23
Rok publikacji2023
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Creative Commons
Czasopismo/seriaInżynieria Mineralna

Abstract

In recent years, significant changes have occurred in the mining industry in the qualitative and quantitative indicators of technical means and materials used during the open mining of iron ore. Technical parks of loading and unloading and transport equipment have been updated, new types of explosives have appeared. Currently, there are no methods for calculating emissions of pollutants into atmospheric air from modern mining equipment. In 1989, the "Methodology for calculating emissions of harmful substances from quarries taking into account the non-stationarity of their technological processes" was developed, which today no longer takes into account the above-mentioned factors and needs revision and additions. "Methodology for determining emissions of pollutants into atmospheric air by open-pit mining works" was created on the basis of "Methodology for calculating emissions of harmful substances from pits taking into account the non-stationary nature of their technological processes" of 1989, as well as the data from industrial research and instrumental measurements of atmospheric air pollution during various technological processes in pits at dumps and tailings storages, which have been carried out in recent years. Thus, the developed "Methodology for determining emissions of pollutants into the air by open-pit mining works" includes the data from the methodology of 1989, which are still relevant today, the data on technical characteristics and parameters of the equipment presently used by open-pit mining works, as well as the results of scientific research conducted by the Research Institute of Labour Safety and Ecology in the Mining and Metallurgical Industry of Kryvyi Rih National University. The basis for development of the "Methodology for determination of emissions of pollutants into the atmospheric air by open-pit mining works" is the need to determine the amount of emissions of pollutants into the atmospheric air from modern technological processes and equipment of open-pit mining operations.

Streszczenie

W ostatnich latach w górnictwie zaszły istotne zmiany wskaźników jakościowych i ilościowych środków technicznych i materiałów stosowanych podczas odkrywkowego wydobycia rudy żelaza. Zaktualizowano parki techniczne załadunku i rozładunku oraz sprzętu transportowego, pojawiły się nowe rodzaje materiałów wybuchowych. Obecnie nie ma metod obliczania emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z nowoczesnych urządzeń górniczych. W 1989 r. opracowano „Metodykę obliczania emisji substancji szkodliwych z kamieniołomów z uwzględnieniem niestacjonarności ich procesów technologicznych”, która obecnie nie uwzględnia już ww. czynników i wymaga rewizji i uzupełnień. „Metodyka wyznaczania emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przez kopalnie odkrywkowe” powstała na podstawie „Metodyki obliczania emisji substancji szkodliwych z wyrobisk z uwzględnieniem niestacjonarności ich procesów technologicznych” z 1989 r. W ostatnich latach zostały przeprowadzone instrumentalne pomiary zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego podczas różnych procesów technologicznych w wyrobiskach na hałdach i składowiskach odpadów. Opracowana „Metodyka wyznaczania emisji zanieczyszczeń do powietrza przez roboty odkrywkowe” zawiera aktualne do dziś dane z metodyki z 1989 roku, dane doty- czące charakterystyki technicznej i parametrów urządzeń stosowanych obecnie przez kopalnie odkrywkowe (z prac wydobywczych), a także wyniki badań naukowych prowadzonych przez Instytut Badawczy Bezpieczeństwa i Ekologii Pracy w Przemyśle Górniczo- -Hutniczym Krzyworoskiego Uniwersytetu Narodowego. Podstawą opracowania „Metodyki wyznaczania emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przez zakłady odkrywkowe” jest potrzeba określenia wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z nowoczesnych procesów technologicznych i urządzeń kopalni odkrywkowej.