Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Wpływ obiektu górniczego na środowisko na przykładzie Kopalni Węgla Kamiennego LW Bogdanka (Polska) — Impact of a mining facility on the environment, on the example of the hard coal mine LW Bogdanka (Poland) / Monika PIECH, Wiktoria SOBCZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2023 — nr 1, s. 155–159. — Bibliogr. s. 159, Abstr., Streszcz.


Autorzy (2)

AGHPiech MonikaAGHSobczyk Wiktoria

Słowa kluczowe

EN: impact on the environmentLW BogdankaLeopold matrixhard coal
PL: węgiel kamiennyLW Bogdankamacierz Leopoldaoddziaływanie na środowisko

Dane bibliometryczne

ID BaDAP146913
Tekst źródłowyURL
DOI10.29227/IM-2023-01-19
Rok publikacji2023
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Creative Commons
Czasopismo/seriaInżynieria Mineralna

Streszczenie

Podstawowym kryterium właściwego funkcjonowania obiektów przemysłowych jest utrzymanie równowagi w środowisku przyrodniczym. Działalność górnicza zawsze oddziałuje negatywnie na elementy środowiska: na litosferę, hydrosferę, atmosferę i biosferę. Zdarza się, że obszary górnicze sąsiadują z terenami chronionymi i przyrodniczo cennymi. Wydobycie węgla kamiennego wywołuje długotrwałe i często nieodwracalne zmiany w przyrodzie. Dlatego tak ważne jest prowadzenie konsekwentnej rekultywacji terenów zdegradowanych. Podejmując działalność górniczą, przedsiębiorstwa zobowiązane są do zidentyfikowania i opisania przewidywanych wpływów na środowisko przyrodnicze. Ocena oddziaływania na środowisko powinna zawierać dane na temat wpływu na glebę, powietrze, wodę, krajobraz i na człowieka. W artykule przeprowadzono ocenę wpływu oddziaływania eksploatacji złóż węgla kamiennego na środowisko przyrodnicze z wykorzystaniem wielokryterialnej metody AHP i macierzy Leopolda. Stwierdzono znaczące oddziaływanie analizowanych wpływów w przypadku zajęcia powierzchni, składowania odpadów i działań rekultywacyjnych. Natomiast nie odnotowano negatywnego wpływu kopalni węgla kamiennego na obszary chronione, co jest następstwem długofalowych działań proekologicznych zakładu.

Abstract

The basic criterion for the proper functioning of industrial facilities is to maintain balance in the natural environment. Mining activity always has a negative impact on the elements of the environment: the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. It happens that mining areas are adjacent to protected and environmentally valuable areas. Hard coal mining causes long-term and often irreversible changes in nature. That is why it is so important to conduct consistent reclamation of degraded areas. When undertaking mining activities, companies are required to identify and describe the anticipated impacts on the natural environment. The environmental impact assessment should include data on the impact on soil, air, water, landscape and humans. The article eyvaluates the impact of hard coal mining on the natural environment using the multi-criteria AHP method and the Leopold matrix. A significant impact of the analyzed impacts was found in the case of occupation, landfill and reclamation activities. On the other hand, no negative impact of the hard coal mine on protected areas was recorded, which is a consequence of the plant's long-term pro-ecological activities.

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

artykuły
Assessing the real risk of mining industry environmental impact : case study — Ocena rzeczywistego ryzyka oddziaływania przemysłu wydobywczego na środowisko : studium przypadku / Wiktoria SOBCZYK, Koji Cristobal Ishimi Perny, Eugeniusz J. Sobczyk // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2021 — no. 1, s. 33-41. — Bibliogr. s. 40-41, Abstr. — Publikacja dostępna w Internecie: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2021_v1_full/IM%201-2021-a5.pdf
artykuły
Porównanie flotacji klasycznej i kolumnowej na przykładzie flotacji węgla kamiennego — Classical and column flotation of black coal samples / Peter Fečko, Vladimír Cablik, Radim Havelek, Ivan Kolomaznik, Barbara TORA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2009 — R. 10 nr 1, s. 37–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Summ. — Tekst pol.-ang.