Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Intelligent recognition of the preference structures for multi-criteria management and traffic control methods in ITS systems — Inteligentne rozpoznawanie struktury preferencji dla wielokryterialnego zarządzania i sterowania ruchem w ramach ITS systemów / ADAMSKI Andrzej, Hełdak Grzegorz // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 — nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 1359–1368. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 1367–1368, Abstr., Streszcz.


Autorzy (2)


Dane bibliometryczne

ID BaDAP86495
Data dodania do BaDAP2014-12-11
Rok publikacji2014
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Czasopismo/seriaLogistyka

Streszczenie

Złożoność oddziaływań zewnętrznych z otoczenia operacyjnego ITS systemu SupNet oraz wewnętrznych wynikających z interakcji popytu z ograniczonością zasobów, determinują podobne cechy procesów transportowych, nieokreśloność, losowość, zróżnicowana nieliniowa dynamika i zachowania użytkowników . Właściwe rozpoznanie, diagnoza i predykcja sytuacji ruchowych ma więc kluczowe znaczenie dla określania efektywnych działań systemowych. W artykule zaproponowano dedykowaną opcję ITS systemu eksponującą warstwę inteligentnego nadzoru oraz wykorzystano ją dla rozpoznawania struktury preferencji dedykowanej dla metody PIACON wielokryterialnego sterowania ruchem drogowym. Górne warstwy ITS systemu w oparciu o specyfikacje problemu sterowania wyznaczają przy pomocy metod AHP i PL preferencje dla reprezentatywnych źródeł danych i systemów łączności. Dolne warstwy w oparciu o markery sytuacji ruchowych rozpoznają przy pomocy metody max-plus-algebra strukturę preferencji dla wielokryterialnego sterowania oraz adekwatny zbiór kompromisów z którego będą wybierane sterowania przez metodę PIACON. Przykłady ilustrujące potwierdzają duże praktyczne znaczenie proponowanego podejścia.

Abstract

High complexity of the external interactions from the operational environment of ITS systems SupNet and internal demand-limited resources interactions determine the similar features of transportation processes, uncertainty, randomness, varied non-linear dynamic and users behaviour. The adequate recognition, diagnosis and prediction of the traffic situations is a crucial for implementation of efficient system activities. In this paper the proposal of dedicated ITS system option which explore the intelligent supervision layer for recognition of preference structure dedicated to multi-criteria traffic control method PIACON is presented. The upper ITS system layers based on control specifications recognize by AHP and LP methods the preference structure for representative data sources and communication systems but bottom layers based on traffic situational markers recognize by max-plus-algebra method the structure of preferences for multi-criteria traffic control and adequate compromise set for selection of control solutions by PIACON method. The illustrative examples confirm the high practical importance of proposed approach.

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

artykuł
PIACON: arterial multi-criteria robust traffic control — PIACON: wielokryterialne sterowanie ruchem drogowym typu robust na arteriach / ADAMSKI Andrzej // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 — nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 1311–1320. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 1319–1320, Abstr., Streszcz.
artykuł
Intelligent traffic control in its systems / Andrzej ADAMSKI // Global Journal of Engineering Science and Research Management [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2349-4506. — 2015 — vol. 2 iss. 7, s. 75–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr.