Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Badania wpływu frakcji gazowej zatłaczanej do rurociągu podmorskiego ropy naftowej na depozycję parafinowej fazy stałej / Artur WÓJCIKOWSKI, Stanisław NAGY // Wiadomości Naftowe i Gazownicze ; ISSN 1505-523X. — 2022 — R. 25 nr 6, s. 4–9. — Bibliogr., Abstr. — A. Wójcikowski - dod. afiliacja: LOTOS Petrobaltic S. A. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza


Autorzy (2)


Słowa kluczowe

EN: hydrocarbonsparaffin wax depositionparaffin waxessubsea pipelineparaffinpetroleum
PL: rurociąg podmorskiosady parafinowewęglowodoryropa naftowa

Dane bibliometryczne

ID BaDAP152105
Data dodania do BaDAP2024-04-08
Rok publikacji2022
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Czasopismo/seriaWiadomości Naftowe i Gazownicze

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie wstępnych wyników symulacji, pokazujących depozycję osadów parafinowych w rurociągach podmorskich. Opisywane parametry to zmiany depozycji stałej fazy parafinowej ze strumienia przepływającej ropy naftowej rurociągiem podmorskim w układzie głowica podmorska - system przeróbczy platformy. Badania obejmują rozważania zachowania parafin w obecności wtłaczanej fazy gazowej. Autorzy proponują wykorzystanie zaobserwowanego zjawiska jako alternatywnego środka zabezpieczającego rurociągi podmorskie operujące na morzu bałtyckim. Analizy prowadzą do wniosku, że możliwą do regulacji jest grubość osadu przy wykorzystaniu innych środków niż czysto chemiczne depresanty temperatury punktu parafinowego. Zakłada się, że głównym elementem wpływającym na zmianę warunków przepływu jest zmniejszenie grubości osadu na ściankach rurociągu podmorskiego na analizowanym odcinku. Do symulacji komputerowych wykorzystano rzeczywisty skład płynu złożowego z analizy PVT złoża B3 operowanego przez LOTOS Petrobaltic S.A. Skład ten został wykorzystany w symulacjach programem Leda Flow v. 2.5 dzięki uprzejmości firmy Kongsberg.

Abstract

The aim of the article is presenting of the preliminary results of simulations showing new behaviour of paraffin deposits in submarine pipelines. The described parameters for changing the deposition of the solid paraffin phase with the flow of crude oil through the submarine pipeline inside the subsea system: subsea wellhead - platform processing system. The research includes considerations of the behaviour of paraffins in the presence of the injected gas phase. Author recommends using of phenomenon as an alternative way of protecting submarine pipelines operating on the Baltic Sea. This analyse informs that paraffin’ deposit would be adjusted of its thickness buy using agents other than chemical paraffin point temperature depressants. It is supposed here that main impact on paraffin deposition behaviour is decreasing of sediments thickness on the walls of the subsea pipeline in the analysed sections. The reservoir fluid composition used in the simulation was taken from B3 fluid PVT analysis owned by LOTOS Petrobaltic S.A. General composition was used in Leda Flow 2.5 computer analysis used by courtesy of Kongsberg Company.