Słownik pojęć

BaDAP

Baza Danych o Autorach i Publikacjach, wcześniej Bibliografia Publikacji Pracowników AGH.

faset

w tłumaczeniu dosłownym aspekt, tutaj: możliwość filtrowania zestawu danych pod względem rozmaitych kryteriów charakteryzujacych dane bibliograficzne zawarte w BaDAP (zob. Nawigacja fasetowa).

Google Scholar

Specjalistyczna wyszukiwarka Google rejestrująca abstrakty i/lub pełne teksty i/lub cytowania prac naukowych (artykułów, raportów, książek itp.). Google Scholar zapewnia prosty sposób na szerokie wyszukiwanie literatury naukowej, pomaga znaleźć odpowiednią pracę w całym świecie badań naukowych (zob. Google Scholar).

ORCID

Open Researcher and Contributor ID, międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Jest to unikalny identyfikator cyfrowy umożliwiajacy jednoznacznie rozróżnienie autorów (np. o tym samym nazwisku) i odpowiednie przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych, takich jak Web of Science, Scopus i in. (zob. ORCID).

Polska Bibliografia Naukowa

PBN — baza danych i portal bibliograficzny Ministerstwa Edukacji i Nauki, gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. PBN stanowi część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on (zob. Polska Bibliografia Naukowa).

ResearcherID

zwany też RID, to identyfikator, który umożliwia powiązanie publikacji autora w bazie Web of Science z osobistym profilem samego Autora/Badacza Naukowego.

SCOPUS

naukowa baza danych prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca informacje o opublikowanych pracach naukowych, takich jak artykuły w czasopismach naukowych, książki, materiały konferencyjne oraz patenty. (zob. SCOPUS).

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

POL-on, znany też jako Zintegrowana Sieć Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym — system teleinformatyczny, prowadzony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Stanowi najbardziej obszerne repozytorium danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym, którego jednym z nadrzędnych celów jest dostarczanie obiektywnych informacji o nauce i szkolnictwie wyższym dla studentów, kandydatów na studia, pracowników nauki i przedsiębiorców (zob. Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on).